home성동구청년지원센터

오시는길  성동구청년지원센터


    주소               서울특별시 성동구 왕십리로 287, 2층 


    전화               02-2281-4772


    E-mail          seongdongyouth@naver.com


    오시는길       2호선 왕십리역 9번 출구

                          한양대 방향 도보 5분 거리

                          왕십리방면 302번, 2012번, 2013번

                          2014번, 2016번, 2222번청년지원센터 인포성동구청년지원센터 연락처


   청년지원센터인포


   📍 서울특별시 성동구 왕십리로 287, 2층
   📞 02-2281-4772
   ✉️ seongdongyouth@naver.com

   성동구청년지원센터 연락처


   Contact Us

 02-2281-4772 / 

 010-2006-4772

   평 일 09:00 ~ 18:00
토요일 09:00 ~ 18:00
   일요일, 공휴일, 월 마지막 토요일 휴관